Polityka ochrony danych osobowych.

Polityka ochrony danych osobowych. Polityka bezpieczeństwa informacji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych w firmie STRADA Tomasz Borowik z siedzibą w Białymstoku, ul. św. Jana Chrzciciela 47.

 • Administrator bezpieczeństwa informacji.

  Funkcję administratora danych w firmie STRADA pełni właściciel biura Tomasz Borowik.

  Firma zatrudnia dwóch pracowników.

  Z uwagi na zakres prowadzonej działalności w firmie nie ma obowiązku powołania Inspektora ochrony danych.

  Do zawartych wcześniej umów z klientami biura nie zostały podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 • Wykaz zbiorów danych osobowych i sposób ich przechowywania.

  Dokumentacja pozyskiwana od Zleceniodawców dotyczy spraw związanych z rodzajem prowadzonej działalności. Biuro świadczy usługi projektowe na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, podmiotów gospodarczych oraz instytucji publicznych, w związku z tym przejmuje od klientów obowiązki związane z uzyskaniem wszystkich niezbędnych dokumentów umożliwiających rozpoczęcie procesu inwestycyjnego.

  Dokumenty są katalogowane i przechowywane w segregatorach i pudłach archiwizacyjnych, które opisane są inicjałami. Zbiór dokumentów klientów archiwizowany jest w specjalnie dedykowanym do tego pokoju, do którego nie mają dostępu osoby postronne. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ograniczeniu ryzyka pokój zamykany jest na klucz.

  Administrowanie danymi znajdującymi się na komputerze zabezpieczone są hasłem, do którego dostęp ma tylko właściciel firmy i uprawnieni pracownicy.

 • Zapewnienie kontroli nad danymi.

  Administrator danych zapewnia kontrolę nad procesem przetwarzania danych, ich wykorzystywania oraz archiwizowania.

  Z uwagi, iż firma zatrudnia pracowników prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

 • Okres przechowywania danych osobowych.

  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest podpisana z klientami zgoda do istniejących umów zawartych z klientami. Po odwołaniu zgody dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiadający okresowi ich przedawnienia roszczeń tj. nie dłużej niż 10 lat.

  Zgodnie przepisami o rachunkowości dowody księgowe umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym muszą być przechowywane przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione. W takim przypadku dokumenty, które zostały opisane powyżej zostaną zniszczone po upływie okresu wymaganego przepisami o rachunkowości

  Niniejszy dokument reguluje proces postępowania z danymi osobowymi i dokumentami, które są w posiadaniu firmy STRADA Tomasz Borowik.